Bảo đảm cho niềm tin của bạn
H.K ENGINEERING CONSULTING CO., LTD
11 Dao Duy Anh St., Ward 9, Phu Nhuan Dist. HCMC
Phone: +84 028 38424105 / 38424106 – Fax: +84 028 38424107