Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật H.K

Địa chỉ

10 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại

+84 08 38498152 / 38125946

Email

hkco@vnhkengineer.com
BAN GIÁM ĐỐC
Ông PHẠM ĐĂNG KHOA – Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 10 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: 08 3849 81 52/ 3812 59 46; Fax: 08 3810 64 32
Email: hkco@vnhkengineer.com
Website:www.vnhkengineer.com

PHÒNG KINH DOANH
Bà NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
Địa chỉ: 10 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: 08 3849 81 52/ 3812 59 46; Fax: 08 3810 64 32
Email: phuongnguyen@vnhkengineer.com
Website:www.vnhkengineer.com